Kathreintanz Hyegasse 1977

 

vtg1977

19. November 1977